Antioxidants, Vol. 9, Pages 869: Soluble Cyanobacterial Carotenoprotein as a Robust Antioxidant Nanocarrier and Delivery Module

Added 612 days ago (15.09.2020)
Authors: Eugene G. Maksimov; Alexey V. Zamaraev; Evgenia Yu. Parshina; Yury B. Slonimskiy; Tatiana A. Slastnikova; Alibek A. Abdrakhmanov; Pavel A. Babaev; Svetlana S. Efimova; Olga S. Ostroumova; Alexey V. Stepanov; Ekaterina A. Slutskaya; Anastasia V. Ryabova; Thomas Friedrich; Nikolai N. Sluchanko
Journal: Molecules
Read article