Genome-Wide Meta-Analysis Identifies Three Novel Susceptibility Loci and Reveals Ethnic Heterogeneity of Genetic Susceptibility for IgA Nephropathy.

Added 705 days ago (12.09.2020)
Authors: Li M, Wang L, Shi DC, Foo JN, Zhong Z, Khor CC, Lanzani C, Citterio L, Salvi E, Yin PR, Bei JX, Wang L, Liao YH, Chen J, Chen QK, Xu G, Jiang GR, Wan JX, Chen MH, Chen N, Zhang H, Zeng YX, Liu ZH, Liu JJ, Yu XQ
PubMed id: 32912934
Read article