The chaperone Hsp70 is a BH3 receptor activated by the pro-apoptotic Bim to stabilize anti-apoptotic clients [Molecular Biophysics]

Added 400 days ago (11.09.2020)
Authors: Zongwei Guo, Ting Song, Ziqian Wang, Donghai Lin, Keke Cao, Peng Liu, Yingang Feng, Xiaodong Zhang, Peiran Wang, Fangkui Yin, Jian Dai, Sheng Zhou, Zhichao Zhang
Read article