Triboelectric nanogenerator based on Teflon/vitamin B1 powder for self-powered humidity sensing

Added 616 days ago (11.09.2020)
Authors: Liangyi Zhang, Huan Li, Yiyuan Xie, Jing Guo and Zhiyuan Zhu
Read article