Sensors, Vol. 20, Pages 5178: Adaptive Compaction Construction Simulation Based on Bayesian Field Theory

Added 452 days ago (10.09.2020)
Authors: Jun Zhang; Jia Yu; Tao Guan; Jiajun Wang; Dawei Tong; Binping Wu
Journal: Sensors
Read article