Divergent Coupling of Benzocyclobutenones with Indoles via C−H and C−C Activations

Added 703 days ago (09.09.2020)
Authors: Hao Wei, Hong Lu, Tian-Tian Zhao, Jin-Hua Bai, Dan Ye, Peng-Fei Xu
Read article