A noncanonical role of NOD-like receptor NLRP14 in PGCLC differentiation and spermatogenesis [Developmental Biology]

Added 617 days ago (09.09.2020)
Authors: Yike Yin, Shiyu Cao, Huancheng Fu, Xueying Fan, Jingfei Xiong, Qiuyue Huang, Yu Liu, Kun Xie, Tie-Gang Meng, Yuliang Liu, Dan Tang, Tingting Yang, Biao Dong, Shiqian Qi, Ling Nie, Huiyuan Zhang, Hongbo Hu, Wenming Xu, Fuping Li, Lunzhi Dai, Qing-Yuan Sun, Zhonghan Li
Read article