Platelet factor 4 inhibits human hair follicle growth and promotes androgen receptor expression in human dermal papilla cells

Added 628 days ago (04.09.2020)
Authors: Ke Sha; Mengting Chen; Fangfen Liu; San Xu; Ben Wang; Qinqin Peng; Yiya Zhang; Hongfu Xie; Ji Li; Zhili Deng
Journal: PeerJ
Read article