Regulation of metabolic reprogramming by tumor suppressor genes in pancreatic cancer

Added 457 days ago (04.09.2020)
Authors: Mengqi Liu, Wensheng Liu, Yi Qin, Xiaowu Xu, Xianjun Yu, Qifeng Zhuo and Shunrong Ji
Read article