Efficacy of a Chinese herbal formula on hepatitis B e antigen-positive chronic hepatitis B patients.

Added 632 days ago (03.09.2020)
Authors: Xing YF, Wei CS, Zhou TR, Huang DP, Zhong WC, Chen B, Jin H, Hu XY, Yang ZY, He Q, Jiang KP, Jiang JM, Hu ZB, Deng X, Yang F, Li FY, Zhao G, Wang LC, Mi YQ, Gong ZJ, Guo P, Wu JH, Shi WQ, Yang HZ, Zhou DQ, Tong GD
PubMed id: 32874061
Read article