Transcriptome Analysis Reveals Novel Genes Associated with Cartilage Degeneration in Posttraumatic Osteoarthritis Progression

Added 663 days ago (03.09.2020)
Authors: Chih-Chung Liu; Hoong-Chien Lee; Yi-Shian Peng; Ailun Heather Tseng; Jia-Lin Wu; Wei-Yuan Tsai; Chih-Shung Wong; Li-Jen Su
Journal: Cartilage
Read article