Targeting Discoidin Domain Receptor 2 for the Development of Disease-Modifying Osteoarthritis Drugs

Added 664 days ago (03.09.2020)
Authors: Li Xiao; Chenlu Liu; Beiyu Wang; Wei Fei; Yandong Mu; Lin Xu; Yefu Li
Journal: Cartilage
Read article