Integrative Analysis of Genome-Wide Association Studies and DNA Methylation Profile Identified Genetic Control Genes of DNA Methylation for Kashin-Beck Disease

Added 664 days ago (03.09.2020)
Authors: Ping Li; Cuiyan Wu; Xiong Guo; Yan Wen; Li Liu; Xiao Liang; Yanan Du; Lu Zhang; Mei Ma; Shiqiang Cheng; Bolun Cheng; Sen Wang; Feng Zhang
Journal: Cartilage
Read article