Renal tubular cell binding ofβ‐catenin to TCF1 versus FoxO1 is associated with chronic interstitial fibrosis in transplanted kidneys

Added 706 days ago (02.09.2020)
Authors: Ying Yang, Brian J. Nankivell, Winston Hua, Padmashree Rao, Xiaojun Ren, Hong Yu, Titi Chen, Qi Cao, Yiping Wang, Yuan Ming Wang, Vincent W. Lee, Stephen I. Alexander, Chow Heok P’Ng, Natasha Rogers, Guoping Zheng, David C. Harris
Read article