Breeding high‐yield upland cotton (Gossypium hirsutum) lines with high‐quality fibre by mutation

Added 633 days ago (02.09.2020)
Authors: Heng Zhou, Huiqing Deng, Jinqi Su, Ying Sun, Linong Jiang, Zhengluan Liu, Canming Tang, Johnie Jenkins
Read article