Serum proteins differentially expressed in early- and late-onset preeclampsia assessed using iTRAQ proteomics and bioinformatics analyses

Added 505 days ago (01.09.2020)
Authors: Chengcheng Tu; Feng Tao; Ying Qin; Mingzhu Wu; Ji Cheng; Min Xie; Bing Shen; Junjiao Ren; Xiaohong Xu; Dayan Huang; Hongbo Chen
Journal: PeerJ
Read article