An Algorithm for the Noninvasive and Personalized Measurement of Microvascular Blood Viscosity Using Physiological Parameters

Added 623 days ago (01.09.2020)
Authors: Ge Sun, Lin Yang, Weiwei Wang, Song Zhang, Zhichang Luo, Guanghui Wu, Xiaohong Liu, Dongmei Hao, Yimin Yang, and Xuwen Li
Read article