Cell Senescence: A Nonnegligible Cell State under Survival Stress in Pathology of Intervertebral Disc Degeneration

Added 633 days ago (31.08.2020)
Authors: Yuang Zhang, Biao Yang, Jingkai Wang, Feng Cheng, Kesi Shi, Liwei Ying, Chenggui Wang, Kaishun Xia, Xianpeng Huang, Zhe Gong, Chao Yu, Fangcai Li, Chengzhen Liang, and Qixin Chen
Read article