Aging exacerbates impairments of cerebral blood flow autoregulation and cognition in diabetic rats

Added 463 days ago (29.08.2020)
Authors: Shaoxun Wang; Wenshan Lv; Huawei Zhang; Yedan Liu; Longyang Li; Joshua R Jefferson; Ya Guo; Man Li; Wenjun Gao; Xing Fang; Ian A Paul; Grazyna Rajkowska; James P Shaffery; Thomas H Mosley; Xinlin Hu; Ruen Liu; Yangang Wang; Hongwei Yu; Richard J Roman; Fan Fan
Journal: GeroScience
Read article