Effects of Foot Strike Techniques on Running Biomechanics: A Systematic Review and Meta-analysis

Added 720 days ago (29.08.2020)
Authors: Yilin Xu; Peng Yuan; Ran Wang; Dan Wang; Jia Liu; Hui Zhou
Journal: Sports Health
Read article