Age-related compositional changes and correlations of gut microbiome, serum metabolome, and immune factor in rats

Added 628 days ago (28.08.2020)
Authors: Xia Zhang; Yuping Yang; Juan Su; Xiaojiao Zheng; Chongchong Wang; Shaoqiu Chen; Jiajian Liu; Yingfang Lv; Shihao Fan; Aihua Zhao; Tianlu Chen; Wei Jia; Xiaoyan Wang
Journal: GeroScience
Read article