Water, Vol. 12, Pages 2409: On the Origin of Deep Soil Water Infiltration in the Arid Sandy Region of China

Added 720 days ago (27.08.2020)
Authors: Yiben Cheng; Wenbin Yang; Hongbin Zhan; Qunou Jiang; Mingchang Shi; Yunqi Wang
Journal: Molecules
Read article