Comparison between the effects of elective nodal irradiation and involved‐field irradiation on long‐term survival in thoracic esophageal squamous cell carcinoma patients: A prospective, multicenter, randomized, controlled study in China

Added 634 days ago (26.08.2020)
Authors: Jiahua Lyu, Abulimiti Yisikandaer, Tao Li, Xiaozhi Zhang, Xiaohu Wang, Zhongge Tian, Long Chen, Bing Lu, Hong Chen, Jie Yang, Qifeng Wang, Jinnrong Zhang, Youguo Ma, Rui Liu, Ruifeng Liu, Aiguri Hage, Jinyi Lang
Read article