Transcriptomic analysis highlights cochlear inflammation associated with age-related hearing loss in C57BL/6 mice using next generation sequencing

Added 396 days ago (19.08.2020)
Authors: Zhongwu Su; Hao Xiong; Yi Liu; Jiaqi Pang; Hanqing Lin; Weijian Zhang; Yiqing Zheng
Journal: PeerJ
Read article