Ru(II) Complexes Bearing O, O-Chelated Ligands Induced Apoptosis in A549 Cells through the Mitochondrial Apoptotic Pathway

Added 518 days ago (17.08.2020)
Authors: Jincan Chen, Jie Wang, Yuanyuan Deng, Tao Wang, Tifang Miao, Chengpeng Li, Xianhong Cai, Ying Liu, Justin Henri, and Lanmei Chen
Read article