Entropy, Vol. 22, Pages 901: An Intelligent Multi-View Active Learning Method Based on a Double-Branch Network

Added 524 days ago (17.08.2020)
Authors: Fucong Liu; Tongzhou Zhang; Caixia Zheng; Yuanyuan Cheng; Xiaoli Liu; Miao Qi; Jun Kong; Jianzhong Wang
Journal: Molecules
Read article