Psychologic stress and disease activity in patients with inflammatory bowel disease: A multicenter cross-sectional study

Added 155 days ago (26.05.2020)
Authors: Manabu Araki; Shinichiro Shinzaki; Takuya Yamada; Shoko Arimitsu; Masato Komori; Narihiro Shibukawa; Akira Mukai; Sachiko Nakajima; Kazuo Kinoshita; Shinji Kitamura; Yoko Murayama; Hiroyuki Ogawa; Yuichi Yasunaga; Masahide Oshita; Hiroyuki Fukui; Eiji Masuda; Masahiko Tsujii; Shoichiro Kawai; Satoshi Hiyama; Takahiro Inoue; Hitoshi Tanimukai; Hideki Iijima; Tetsuo Takehara
Journal: PLoS ONE
Read article