Enterovirus 71 seroepidemiology in Taiwan in 2017 and comparison of those rates in 1997, 1999 and 2007

Added 25 days ago (17.10.2019)
Authors: Jian-Te Lee; Ting-Yu Yen; Wei-Liang Shih; Chun-Yi Lu; Ding-Ping Liu; Yi-Chuan Huang; Luan-Yin Chang; Li-Min Huang; Tzou-Yien Lin
Journal: PLoS ONE
Read article