RNAi-mediated depletion of the NSL complex subunits leads to abnormal chromosome segregation and defective centrosome duplication in <i>Drosophila</i> mitosis

Added 153 days ago (17.09.2019)
Authors: Gera A. Pavlova; Julia V. Popova; Evgeniya N. Andreyeva; Lyubov A. Yarinich; Mikhail O. Lebedev; Alyona V. Razuvaeva; Tatiana D. Dubatolova; Anastasiya L. Oshchepkova; Claudia Pellacani; Maria Patrizia Somma; Alexey V. Pindyurin; Maurizio Gatti
Journal: PLoS Genetics
Read article