Fast emerging insecticide resistance in <i>Aedes albopictus</i> in Guangzhou, China: Alarm to the dengue epidemic

Added 36 days ago (16.09.2019)
Authors: Xinghua Su; Yijia Guo; Jielin Deng; Jiabao Xu; Guofa Zhou; Tengfei Zhou; Yiji Li; Daibin Zhong; Ling Kong; Xiaoming Wang; Min Liu; Kun Wu; Guiyun Yan; Xiao-Guang Chen
Read article