BZU2/ZmMUTE controls symmetrical division of guard mother cell and specifies neighbor cell fate in maize

Added 176 days ago (29.08.2019)
Authors: Hongliang Wang; Siyi Guo; Xin Qiao; Jianfei Guo; Zuliang Li; Yusen Zhou; Shenglong Bai; Zhiyong Gao; Daojie Wang; Pengcheng Wang; David W. Galbraith; Chun-Peng Song
Journal: PLoS Genetics
Read article