Alveolar Differentiation Potency of Human Distal Airway Stem Cells Is Associated with Pulmonary Pathological Conditions

Added 155 days ago (09.06.2019)
Authors: Yujia Wang, Yi Lu, Yingchuan Wu, Yufen Sun, Yueqing Zhou, Qiwang Ma, Yawen Zheng, Qianwen Yu, Yujie Cao, Guangdong Chen, Ting Zhang, Xiaotian Dai, Tao Ren, Yu Ma, and Wei Zuo
Read article