Residential risk factors for childhood pneumonia: A cross-sectional study in eight cities of China.

Added 1325 days ago (15.04.2018)
Authors: Zhuge Y, Qian H, Zheng X, Huang C, Zhang Y, Zhang M, Li B, Zhao Z, Deng Q, Yang X, Sun Y, Wang T, Zhang X, Sundell J
PubMed id: 29654951
Read article