Injection of a novel synthetic hydrogel preserves left ventricle function after myocardial infarction

Added 5179 days ago (11.06.2008)
Authors: Xue-Jun Jiang, Tao Wang, Xiao-Yan Li, De-Qun Wu, Zhao-Bin Zheng, Jin-Feng Zhang, Jin-Ling Chen, Bin Peng, Hong Jiang, Congxin Huang, Xian-Zheng Zhang
Read article