Table of Contents

Abstract: Interpretations of concepts that guide assistive technology services : rehabilitation personnel's diverse views of the concepts "medical rehabilitation device" and "activities of daily living". Sammandrag: Tolkningar av begrepp som styr hjälpmedelsservice : rehabiliteringspersonalens olika uppfattningar om begreppen "medicinska rehabiliteringens hjälpmedel" och dagliga göromål. Tiivistelmä.