Table of Contents

Kirjan lähtökohtana on, että hyvä esimiestyö ei ole ensisijaisesti persoonakysymys, vaan kyse on tehtävästä, jonka suorittamiseen organisaation tulee antaa riittävät välineet, koulutus, valtuudet ja resurssit. Kirjan keskeisinä tarkastelukohteina ovat: · Miten esimies oppii käyttämään persoonallista auktoriteettiaan ja ottamaan tarvittavan johtajuuden? · Kuinka erilaiset esimiespersoonallisuudet oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja pääsevät niiden herraksi? · Millaisia defenssimekanismeja työyhteisöillä ja tiimeillä voi olla ja miten niitä käsitellään? Kirja selkiyttää, mitä hyvä johtaminen vaatii esimieheltä ja mitä organisaatiolta. Teoksen avulla lukija voi peilata ja arvioida omaa esimiesrooliaan ja johtamiskäyttäytymistään sekä löytää omia vahvuuksiaan ja kehittämistä vaativia alueita. Lisäksi organisaatioiden johtamisesta vastaavat voivat kirjan kautta puntaroida organisaationsa johtamisen laatua ja käytäntöjä sekä kehittämistarpeita.