Table of Contents

Abstract: Alcohol in Finland : consumption, harms and policy measures. Sammandrag: Alkoholen i Finland : konsumtion, skador och politiska åtgärder.